Good afternoon, it is Saturday 4.4.2020. It is the nameday of Ivana, tommorow is the nameday of Miroslava.

200218 lesy Velké změny čekají ani ne po roce městské lesy. Jan Kubík nastoupil jako správce lesů na konci dubna loňského roku. A hned od začátku se musel potýkat s resty po minulém správci. Přesto se uklidilo přes tisíc m3 klestu, ožnuto bylo necelých 10 ha ploch, ošetřeno téměř 80 tisíc sazenic proti okusu. Vytěženo a zobchodováno bylo necelých 1600 m3 dřeva.


Na velké komplikace narazil Jan Kubík hned po svém nástupu. Musel se pochopitelně vypořádat s neznalostí pracovního prostředí, ale také s neochotou bývalého správce lesů ho do problému tzv. zasvětit. Chybělo také zajištění a nasmlouvání prací na celý rok. „V termínu mého nástupu byly ve všech částech a téměř ve všech porostech zlomené, vyvrácené, rozštípané stromy. Zároveň nebyl nikde předchozím správcem v lesních školkách zajištěn sadební materiál a v danou dobu se již sehnat nedal. Nelehký úkol mě čekal i při oslovení firem na práci v těžbě, přibližování a vyvážení dřevní hmoty, protože v květnu mají všichni domluvenou a zajištěnou práci na další měsíce. Také nebyly nasmlouvané objemy a ceny výkupu dřeva,“ objasňuje situaci v době svého nástupu v dopise pro radu města Jan Kubík.


Vedle organizačních problémů se musel vypořádat také s nízkým rozpočtem, který dostatečně nezohledňoval kůrovcovou kalamitu. V měsících květen a červen se navíc zpracovával materiál po větrné kalamitě. Ve zbytku období byla hlavním cílem likvidace kůrovcových ohnisek uprostřed porostů a včasné zpracování tohoto dřeva. „Na rok 2020 jsme po rozpočtové stránce připraveni, veškeré práce by tak měly být dokončeny. Mělo by také dojít k zalesňování, které musí být provedeno do dvou let od vykácení,“ nastiňuje plány do budoucna starosta města Radim Vetchý. Aktuálním úkolem je ale najít nového správce lesa.


Pro odstoupení z této funkce uvedl Jan Kubík ve zprávě pro radu města Lanškroun následující důvody: „Opakované neopodstatněné napadání ze strany jednotlivých zastupitelů města, šíření pomluvy na mou osobu, problémy v navyšování rozpočtu, což má za následek nevyrovnaný průběh a chod prací potřebných v městských lesích.“

Tisková zpráva města

 

 

Vyjádření k polopravdám a zavádějícím informacím v tiskové zprávě města Lanškroun

Město Lanškroun vydalo dne 18. února tiskovou zprávu, která uvádí řadu polopravd, které se mě osobně dotýkají. Musím se začít proti těmto nařčením, stejně jako proti dalším, kterými jsem v posledním roce a půl častován, veřejně bránit.

V nepodepsané tiskové zprávě je uvedena řada zavádějících informací, které je třeba vysvětlit:

1) Neochota bývalého správce lesů zasvětit nového správce do problému
Výpověď z nadbytečnosti jsem dostal dne 03.12.2018. Nový správce nastoupil až po 4 měsících poté, co mi bylo zrušeno moje pracovní místo. Prosím laskavé čtenáře zmiňované tiskové zprávy i mého článku, aby přemýšleli o tom, zda šlo o mou neochotu, o nemožnost se časově potkat s novým správcem a práci si předat, nebo o manažerské selhání těch, kteří celou reorganizaci ve správě městských lesů naplánovali? Novému správci jsem byl samozřejmě ochoten vše předat a zasvětit ho do problematiky, ale bohužel mě o to nikdo nepožádal.

2) Chybělo zajištění a nasmlouvání lesních prací na celý rok
V této věci lze jen opět poukázat na nepřipravenost celé reorganizace. Ukončit pracovní poměr se správcem lesa pro údajnou nadbytečnost a nemít odpovídající náhradu, nemohlo mít jiné důsledky. Živnostníci, pro které je práce v lese často hlavním nebo jediným živobytím nemohli čekat na to, až pan tajemník sežene nového správce. Našli si tedy práci jinde. Na tom, aby se zajistily lesní práce, se však mohlo začít pracovat od dubna, kdy nový správce nastoupil.  Nebo také mohl být tímto úkolem pověřen některý z mých bývalých kolegů hned po mém odchodu. Kdyby však úkoly, které jsem vykonával, přidělili mí bývalí nadřízení bývalým kolegům, mohli by tímto krokem otevřeně popřít důvod mé nadbytečnosti na městském úřadě. Na základě toho by soud mou výpověď mohl shledat jako neplatnou (což později učinil).

3) Nezajištění sadebního materiálu
V listopadu a prosinci loňského roku byly ideální podmínky pro zalesňování. Sazenic v lesních školkách bylo dostatek. Jako příklad mohu uvést to, že v lesích města Štíty bylo v té době vysazeno 25 tisíc nových stromů. V Lanškrouně ani jeden. Zde je třeba podotknout, že se nesázelo ani rok poté, co jsem byl jako nadbytečný pracovník propuštěn.
Rád bych se za všechny občany Lanškrouna, kteří sdílí mé obavy o další osud městských lesů, vedení města zeptal, kolik sazenic má město zajištěných na toto jaro? Mám obavy, že opět žádné.

4) Nebyly nasmlouvané objemy a ceny výkupu dřeva
Za to, že jsem samostatně, operativně a pro město co nejvýhodněji sháněl odbyt na dřevo, jsem byl už několikrát dehonestován. Má snaha o to, co nejlépe zpeněžit vykácené dřevo, byla považována za svévoli. Starosta mi v posledních měsících mého působení na městském úřadě zakázal sjednávat prodeje dřeva. Nyní mě opravdu obviňuje za to, že jsem nezajistil objemy a ceny výkupu dřeva pro správce, který nastoupil 4 měsíce poté, co bylo zrušeno moje pracovní místo?

5) Nízký rozpočet, nezohledňoval kůrovcovou kalamitu
Rozpočet roku 2019 byl schvalován až v březnu roku 2019, kdy už jsem byl mimo pracovní poměr. Jeho návrh vycházel z ekonomických výsledků posledních let. Je třeba podotknout, že i v letech předcházejících se nezpracovávalo nic jiného, nežli nahodilá těžba (kůrovec, zlomy, vývraty…). Na to, že město dokázalo dřevo po mém odchodu prodávat za asi polovinu ceny let předchozích a náklady na těžební činnost vzrostly téměř na dvojnásobek předchozích let, jsem už mohl upozorňovat jen ze zastupitelské židle. O tom, že by na tato má upozornění vedení města zareagovalo nějakým nápravným opatřením, jsem spraven nebyl.

6) Předávací protokol
Od tajemníka městského úřadu jsem měl přesné písemné pokyny, co mám předat. Existuje předávací protokol, kterým jsem tento pokyn splnil. Fotografie hromady papírů ze skartovačky na chodbě, kterou na svém FB profilu uvádí Lanškrounské fórum u tiskové zprávy města, svědčí jen a jen o tom, že mi při skartování mých poznámek, kopií různých dokumentů a dalších nepotřebných papírů došly pytle na odpad. Nechtěl jsem, aby se papírky ze skartovačky zasekaly do koberce a ztížily práci paní uklízečce. Vysypal jsem je proto na dlažbu před svou kancelář, odkud se lépe uklízely. Byl jsem natolik poučeným úředníkem, že bych si nikdy nedovolil skartovat jakýkoli dokument, který má charakter originálu.

7) Dotace
Tisková zpráva města vůbec nehovoří o tom, že i v loňském roce bylo možno čerpat státní dotace na zalesňování a na zmírnění důsledků kůrovcové kalamity. Město Lanškroun si na rozdíl od ostatních měst a obcí v okolí o tyto dotace vůbec nepožádalo. Jako současný správce městských lesů ve Štítech jsem administroval dotace, díky kterým Štíty obdržely v roce 2019 téměř 1,4 mil. Kč. Tyto dotace se ve výsledku projevily na kladném a pro město velmi příznivém hospodářském výsledku štíteckých lesů.
Na závěr bych městským lesům rád popřál konečně zase dobrého správce a odbornou a řádnou péči. Je to jedna z nejcennějších částí majetku města a jsou tam místa, kde se rádi potkáváme. Nyní je třeba bojovat s kůrovcovou kalamitou, nesmíme však zapomínat na výsadbu nových stromů, úklid lesa a opravy cest a budování odpočinkových míst pro návštěvníky lesa.  Každý den, kdy jsou naše lesy zanedbávány se na nich velmi krutě podepisuje.  Brzy začne březen a jsme na stejné pozici, na které jsme byli loni touto dobou. Bez správce lesa a s kůrovcem v zádech.

Roman Bureš

 

 

 

Městské lesy jsou v katastru města Lanškroun jen zčásti

Městské lesy Lanškroun, tedy lesy ve vlastnictví města Lanškroun, mají rozlohu necelých 315 ha. Nezasvěcený člověk by předpokládal, že městské lesy se nacházejí v katastru města Lanškroun. Ve skutečnosti tomu tak ale není, v katastru Lanškrouna je jen 79,65 hektarů z těchto lesů. Většina plochy městských lesů se nachází v okolních obcích, a to:

v Albrechticích                163,56 ha
v Horním Třešňovci              5,4 ha
v Dolním Třešňovci           50,16 ha
v Ostrově                            0,02 ha
v Rudolticích                       4,37 ha
v Sázavě                           11,75 ha

V městských lesích Lanškroun převažují jehličnany, kterých je dle plošného podílu 72 %. Listnáčů je 28 %.
Druhově mezi jehličnany převažuje smrk ztepilý, dále se hojněji vyskytuje modřín evropský, borovice lesní a jedle bělokorá. Mezi listnáči je nejvíce zastoupen buk lesní, dále dub letní, javor klen, olše lepkavá, jasan ztepilý, bříza bradavičnatá a lípa srdčitá.

Marie Hrynečková
Zdroj: Lesní hospodářský plán 2017-2026

 

 

Obrázek:
1 - Barevné "skvrny" jsou městské lesy rozlišené dle druhu porostu v lanškrounské Oboře a dále v Ostrově, Horním a Dolním Třešňovci, Rudolticích, Sázavě a Albrechticích.
2 - Obdobná mapa, na níž je veškerá plocha městských lesů vyznačena zeleně. 


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.