Guten Tag, es ist Dienstag 27.10.2020. Heute feiert den Namenstag Šarlota / Zoe, morgen Státní svátek.

Lanškrounem hýbe kauza výběrového řízení na ředitele ZŠ Dobrovského. Na základě doporučení konkurzní komise ho vyhrál ředitel školy ve Štítech Pavel Dvořáček. Proti tomu protestuje skupina rodičů dětí docházejících do lanškrounské školy, která peticemi podporovala kandidaturu učitele ze ZŠ Dobrovského Pavla Reslera.


Rozhodnutí rady města jmenovat ředitelem školy Pavla Dvořáčka považuje za střet zájmů, protože i když se hlasování nezúčastnil je jejím členem. Ve snaze přezkoumat objektivnost výběrového řízení si petiční výbor vyžádal podklady a radě města zaslal v tomto týdnu závěrečnou zprávu. „Z našeho šetření vyplývá, že během konkurzního řízení došlo k formálním chybám v práci konkurzní komise, střetu zájmů, porušení autorského zákona," shrnují členové petičního výboru pochybení do tří základních bodů. Zprávu zveřejnili na webových stránkách zřízených ke spornému výběrovému řízení. Poukazují například na to, že Pavel Dvořáček ve své práci o koncepci rozvoje školy použil výňatky z práce jiné autorky, aniž by uvedl její jméno.
Rada města se ke zprávě vyjádřila včera. Znovu prohlásila, že výběrové řízení bylo v souladu s pravidly. Jednu z námitek týkající se plagiátorství vyvrací s tím, že oba kandidáti čerpali inspiraci z podpůrných materiálů a necitovali zdroj. „Já sama za sebe jsem přesvědčená o manažerských kvalitách pana Dvořáčka, stejně tak o vynikajících pedagogických vlastnostech pana Reslera," okomentovala petice starostka Stanislava Švarcová.

 

Závěrečná zpráva petičního výboru

Při zkoumání průběhu celého výběrového řízení na místo ředitele ZŠ DobrovskéhoLanškroun jsme se seznámili:
1. se Zápisem z 1. schůzky konkurzní komise ze dne 05. 05. 2014
2. se Zápisem o průběhu konkurzu ze dne 30. 05. 2014 na místo ředitele právnické osobyvykonávající činnost školy: Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí
3. s Koncepcí rozvoje školy, zpracovanou Mgr. Dvořáčkem
4. s Koncepcí rozvoje školy, zpracovanou Mgr. Reslerem
5. se zápisem z jednání Rady města Lanškroun dne 9. a 10. 6. 2014
6. se zápisem z jednání Rady města Lanškroun dne 23. 6. 2014
7. se zápisem z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 25. 6. 2014

Dle našeho názoru došlo v průběhu výběrového řízení k těmto pochybením:
1. Porušení § 4 odstavce 4 Vyhlášky č. 54/2005, o náležitostech konkursního řízení akonkursních komisích
V textu vyhlášení konkurzu je uvedeno: K přihlášce přiložte koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran. Mgr. Dvořáček však přiložil práci v rozsahu 7 stran a znevýhodnil tak dalšího kandidáta, který se požadavku držel. Dle našeho názoru měl být Mgr. Dvořáček navržen zřizovateli k vyřazení z celého konkursního řízení, neboť nesplnil podmínky § 3 písm. d).

2. Porušení § 31 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Mgr. Dvořáček při práci na Koncepci rozvoje školy dle našeho názoru využil práci Bc. Jany Fréharové Koncepce rozvoje školy ZŠ a MŠ Horní Město, okres Brunál, příspěvková
organizace, kterou paní Fréharová napsala 25. 3. 2013 pro účely výběrového řízení na místo ředitelé této organizace. Její práce je od roku 2013 k dispozici ke stažení na adrese http://www.zs.mshornimesto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=17.
§ 31 Autorského zákona říká, že vždy je však nutno uvést jméno autora a dále název díla a pramen. Mgr. Dvořáček ve své práci nic takového neuvedl a § 31 tak dle našeho názoru porušil.

3. Porušení § 31 odst. (1) písm. a) Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Petiční výbor nepovažuje okopírování části práce jiného autora pro prezentaci svých myšlenek za odůvodněnou míru. V tomto případě lze podle našeho úsudku spíše mluvit o plagiátorství. Podrobnější rozbor je uveden v příloze této zprávy.

4. Porušení § 3 odst. (2) písm. a) Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění jeho novelizací
Závěrečná zpráva petičního výboru Strana 2/6 Mgr. Dvořáček ve své práci Koncepce rozvoje školy uvedl v Materiálně-technické oblasti jako cíle mimo jiné: Oprava okapů a plechových prvků na hlavní budově, výměna střešních oken, rekonstrukce střechy hlavní budovy, dokončit výstavbu arboreta. Tyto práce však jsou již v chodu nebo dokonce ukončené, o plánech tyto práce provést byla rada města jistě informována. Dle našeho názoru Mgr. Dvořáček využil informací získaných při výkonu své funkce k získání výhody pro sebe a uvedl tyto práce jako své cíle do své koncepce.

5. Porušení § 3 odst. (2) písm. a) Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění jeho novelizací
Dne 10. 6. 2014 pan Dvořáček využil interpelace na konci jednání rady (plyne ze zápisu) a v zásadě si tam stěžoval a dovolával se podpory – jako nečlen rady by toto dělat nemohl. Následně je v textu vidět, že po jeho vstupu se k němu někteří přiklonili. Také poskytoval panu Vernerovi subjektivní informace o dosavadním průběhu řízení. Dle našeho názoru Mgr. Dvořáček využil svého postavení k získání výhody pro sebe. Dále při jednání zastupitelstva 23. 6. 2014 Mgr. Dvořáček do zápisu prohlásil, že jednání se účastnil pouze jako kandidát, ovšem přesto interpeloval jako člen rady.

6. Porušení § 8 Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění ve znění jeho novelizací
Veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání a je vždy součástí zápisu z jednání.
V zápise jednání Rady města Lanškroun ze dne 9. a 10. 6. 2014 a ze dne 23. 6. 2014 žádné takové oznámení není, ač byla volba ředitele na programu rady a dne 10. 6. 2014 Mgr. Dvořáček na konci jednání rady dokonce ve svém osobním zájmu interpeloval. V tomto případě lze také hovořit o porušení § 83, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

v Lanškrouně 1. srpna 2014

Za petiční výbor:
Dagmar Flídrová
Vladimír Křivka
Lucie Křivková
Gabriela Mačudová
Petr Hajzler

 

 

Odpověď rady města

Vážení členové petičního výboru,

Rada Města Lanškroun obdržela dne 04.08.2014 Vaši Závěrečnou zprávu, v níž upozorňujete, že dle Vašeho názoru došlo v průběhu konkurzního řízení na ředitele ZŠ Dobrovského k pochybením.

Rada Města Lanškroun Vaši petici dne 08.08.2014 projednala a schválila následující odpověď:

Rada Města Lanškroun obdržela Zápis o průběhu konkursu na místo ředitele ZŠ Dobrovského v podkladech k jednání RM dne 09.06.2014, součástí zápisu je stanovení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí účastníků má doporučující charakter. Konkurzní komise stanovila pana Mgr. Pavla Dvořáčka na prvním místě, pana Mgr. Pavla Reslera na místě druhém. S přihlédnutím k tomuto doporučení Rada Města Lanškroun dne 23.06.2014 jmenovala ředitelem příspěvkové organizace ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630, Mgr. Pavla Dvořáčka, čímž byl založen jeho pracovní poměr.

Komise v překročení rozsahu 5 stran Koncepce rozvoje školy nehledala důvod pro vyloučení uchazeče, a to s přihlédnutím k § 3 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursních řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška"), jímž jsou obsahové náležitosti přihlášky. Vyhláška neupravuje proti usnesení konkurzní komise žádné opravné prostředky a usnesení je již nepřezkoumatelné.

Podnět členů petičního výboru k porušení § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) přišel až po jmenování Mgr. Dvořáčka ředitelem ZŠ Dobrovského. Pro Radu Města Lanškroun je tento podnět novou skutečností v době, kdy již není možné jmenování zrušit. Rada Města Lanškroun není orgánem příslušným k tomu, aby rozhodla o porušení autorského práva.

K napadení z plagiátorství: Mgr. Pavel Dvořáček i Mgr. Pavel Resler čerpali inspiraci z podpůrných materiálů, protože je to součást odborné přípravy, která je při přípravě koncepcí nutná. Ani jeden z uchazečů necitoval zdroj. Oba své písemné podklady v rozhovoru se členy komise obhájili svými argumenty.

K Vašemu podnětu ohledně § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") je třeba doplnit, že na konci 1. odstavce citovaného § za středníkem je ještě dovětek: „to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý." Právě o tuto situaci se v daném případě jednalo. K Vašemu nařčení z porušení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zdůrazňujeme, že vždy když byl daný bod projednáván a rozhodován v orgánu obce, Mgr. Pavel Dvořáček se ho neúčastnil a nebyl přítomen ani při jeho projednávání, ani při rozhodování. Podle Rady Města Lanškroun nebyl porušen ani § 3 odst. 2 písm. a) Zákona o střetu zájmů. Informace o investičních akcích projednávaných v Radě Města Lanškroun a zápisy z jednání Rady Města Lanškroun jsou veřejnosti dostupné, investiční akce jsou projednávány zastupitelstvem města, podléhají schválení v rozpočtu města, který je také veřejně přístupný. O plánovaných investičních akcích mají možnost občané diskutovat při besedách s vedoucím odboru investic a majetku a architektem města, také jsou o jejich průběhu informováni v tisku a na webových stránkách města.

Závěrem bychom Váš petiční výbor, Vás, rodiče dětí ZŠ Dobrovského a všechny naše spoluobčany chtěli ubezpečit, že všechno je v pořádku. Výběrové řízení se uskutečnilo v souladu s pravidly. Vítězný uchazeč Mgr. Pavel Dvořáček je od 01.09.2014 platným ředitelem Základní školy Dobrovského, má podporu zřizovatele školy prostřednictvím rady města a soustavně se připravuje na zahájení nového školního roku. V současných dnech a týdnech přebírá funkci od dosavadního ředitele Mgr. Oldřicha Strnada. Základní škola Dobrovského je dobře vybavenou základní školou, s dobrým pedagogickým sborem a dobrým zázemím. Dlouhodobě se rozvíjí v oblasti technického vzdělávání. Přímým aktérem tohoto rozvoje technického vzdělávání je pan ředitel Strnad, kterému děkujeme za odvedenou práci. Věříme, že Mgr. Pavel Dvořáček bude v rozvoji školy pokračovat, má k tomu všechny předpoklady.

 

Autor: Dana Pokorná

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.