Dobré ráno, je pátek 19.10.2018. Dnes má svátek Michaela, zítra Vendelín.

180110 inzerceObec Albrechtice vypisuje výběrové řízení na pozici

Administrativní a spisový pracovník
Účetní obce

DÉLKA PRACOVNÍHO POMĚRU:
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Obecní úřad Albrechtice

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

JINÉ POŽADAVKY:
▪ vzdělání minimálně úplné středoškolské s ekonomickým zaměřením
▪ znalost právních předpisů:
- zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), v platném znění
- zákon o účetnictví č. 410/2009 Sb., včetně prováděcích předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně
prováděcích předpisů (vyhláška č. 505/2002 Sb.)
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
- zákon č. 499/2004 Sb., Archivnictví a spisová služba, včetně prováděcích předpisů
▪ aktivní znalost práce s PC
▪ praxe v účetnictví výhodou, odbornost/seberozvoj – podle vývoje legislativy
▪ komunikativní schopnosti
▪ pečlivost, důslednost, zodpovědnost, samostatnost, časová flexibilita
▪ občanská bezúhonnost
▪ řidičské oprávnění skupiny B

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:
▪ vedení účetnictví obce
▪ správa fondů obce, správa rozpočtu
▪ mzdové účetnictví, dohody o provedení práce
▪ spisová služba, Czech POINT, administrativní vyřizování žádostí, skartační a spisové řízení
▪ správa místních poplatků, nájemného, energií, vodného
▪ vedení pokladní agendy
▪ vymáhání pohledávek
▪ zajišťování administrativní agendy z jednání (zastupitelstva, voleb, apod.)


PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
1. 4. 2018


PLATOVÉ PODMÍNKY:
zařazení dle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových
předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č. 8


DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE:
Ing. Jaroslav Novák, starosta obce, tel.: 465 322 560


PŘIHLÁŠKY MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:
▪ jméno a příjmení
▪ datum a místo narození
▪ místo trvalého pobytu
▪ číslo občanského průkazu
▪ telefonický kontakt na uchazeče
▪ datum a podpis


K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY:
▪ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie dokladů o získání
odborných způsobilostí
▪ v případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady tak, aby
mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně.


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Písemné přihlášky zasílejte do 05.02.2018 na adresu:
Obecní úřad Albrechtice
Albrechtice čp. 145
563 01 Lanškroun


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
▪ Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány.
▪ K výběrovému řízení budou rozeslány pozvánky

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.